Działania w obrębie rynku pracy stanowią znaczące wyzwanie zarówno dla władz samorządowych jak też aktywnych w tym obszarze organizacji pozarządowych.


Badanie rynku pracy (zarówno ogólnokrajowego jak też lokalnego) powinno prowadzić nie tylko do stwierdzenia faktów, np. jak wiele osób pracuje i przeciętnie zarabia, a ile osób poszukuje pracy. Celem prowadzonych przez nas badań i analiz jest dostarczenie informacji o szerokim społeczno-ekonomicznym kontekście funkcjonowania danego rynku pracy. Analizujemy stronę podażową i popytową konkretnego rynku wskazując m. in. zawody i specjalności deficytowe aktualnie jak też takie na które z dużym prawdopodobieństwem może wystąpić zapotrzebowanie w ciągu kilku lat. Badamy także oczekiwania i potencjały osób poszukujących pracy tak by dostarczyć informacji umożliwiających planowanie efektywnych działań na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia. Dzięki temu nasze opracowania wspierają planowanie, realizację i ocenę efektów podejmowanych działań (np. programów aktywizacji zawodowej czy popularyzujących ideę uczenia się przez całe życie).


Wśród obszarów tematycznych znajdują się m. in.:

  • badania osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, absolwentów, osoby w wieku 50+),
  • badania losów absolwentów,
  • ewaluacja realizowanych programów aktywizacyjnych,
  • aktualnego i przewidywanego zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na zawody/ specjalności.