Desk research to analiza danych w oparciu o ogólnodostępne źródła. Wyszukujemy, selekcjonujemy i weryfikujemy dane pochodzące ze źródeł wtórnych by uzyskać wymagane informacje.

Dane pozyskujemy m. in. z:

  • baz statystycznych (np. GUS, Eurostat, Bank Światowy),
  • instytucji publicznych (np. Ośrodki Pomocy Społecznej, Urzędy Pracy),
  • raportów branżowych,
  • publikacji akademickich,
  • upublicznianych bilansów firm.

Analiza danych zastanych może być zarówno samodzielnym badaniem lub stanowić element większych projektów, np. dostarczając informacji o kontekście społeczno-ekonomicznym analizowanego zjawiska.