Diagnozowanie zagrożeń i problemów społecznych jest podstawą każdego działania służącego lepszemu zaspokajaniu potrzeb i poprawie jakości życia społeczności lokalnej. Diagnoza społeczna została uwzględniona jako istotny element standardów współpracy w zakresie realizacji usług użyteczności publicznej rekomendowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wiedza, której dostarczają przygotowywane przez nas diagnozy, pozwalają bowiem w sposób adekwatny do realiów zaplanować i zrealizować działania służące członkom społeczności lokalnej optymalnie i efektywnie wykorzystując do tego posiadane zasoby finansowe, instytucjonalne i ludzkie.


Przedmiot diagnozy jest każdorazowo dopasowywany do potrzeb zamawiającego. Najczęściej badania koncentrują się na problematyce związanej z:

  • biedą i ubóstwem,
  • sytuacją seniorów,
  • problemami młodzieży,
  • bezrobociem (ze szczególnym uwzględnieniem osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy),
  • niepełnosprawnością,
  • zagrożeniem uzależnieniami behawioralnymi (np. od gier komputerowych, od zakupów, od hazardu),
  • zagrożeniem uzależnieniami od alkoholu i substancji psychoaktywnych.


Diagnoza problemów społecznych może stanowić samodzielny raport lub też być częścią Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w JST (przeczytaj więcej).