Na potrzeby profilaktycznego programu przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych przygotowano raport poświęcony zachowaniom zdrowotnym kobiet w ciąży

Opracowany raport był wynikiem analizy danych uzyskanych w toku ogólnopolskich badań ankietowych przeprowadzonych na próbie 3451 położnic. Celem prowadzonego badania było zdiagnozowanie poziomu ryzykownych zachowań zdrowotnych kobiet ciężarnych w Polsce oraz ich wpływu na zdrowie potomstwa. Umożliwiło to sformułowanie rekomendacji wskazujących najbardziej optymalne kierunki działań prewencyjnych mających na celu zmniejszenie zasięgu szkodliwych zachowań.


Na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzono kompleksową diagnozę problemów społecznych w mieście i gminie

Celem badania było pozyskanie wiedzy na temat szerokiego spektrum negatywnych zjawisk mogących występować na terenie gminy. Raport opracowano w oparciu o wyniki badania ankietowanego przeprowadzonego wśród 300 mieszkańców gminy i wywiadów eksperckich z kluczowymi dla gminy osobami reprezentującymi instytucje takie jak: Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo przeprowadzono analizę danych pozyskanych z takich źródeł jak: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Pracy, czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.


Na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy przeprowadzono analizę lokalnego rynku pracy

Celem uzyskania pełnego portretu powiatowego rynku pracy badanie oparto na dwóch filarach i analizą objęto zarówno stronę podażową jak i popytową lokalnej gospodarki. Skonfrontowano ze sobą potencjał społeczno-zawodowy osób bezrobotnych z powiatu z popytem na kompetencje i kwalifikacje generowanym przez przedsiębiorstwa z regionu.

Badanie składało się z trzech etapów: analizy istniejących dokumentów i opracowań dotyczących analizowanego rynku pracy, trzech grup fokusowych z osobami bezrobotnymi (długo i krótkotrwale) i przedsiębiorcami, a także badania ilościowego z 400 osobami bezrobotnymi i przedstawicielami 250 przedsiębiorstw z regionu.  Dzięki takiej konstrukcji badania uzyskano kompleksową informację o aktualnej i prognozowanej sytuacji na lokalnym rynku pracy, wskazano jego słabe i mocne stron, a także szanse i zagrożenia dla jego funkcjonowania i rozwoju.


Na potrzeby działań profilaktycznych planowanych przez instytucję publiczną przeprowadzono badania poświęcone motywacjom i przekonaniom młodych ludzi w stosunku do dopalaczy

Fundamentem każdego działania profilaktycznego i prewencyjnego jest wnikliwe rozpoznanie zjawiska, któremu chcemy przeciwdziałać. Od ponad dekady istotnym wyzwaniem dla policji, służb sanitarnych i oświaty jest walka z dopalaczami.

Celem badania było określenie jaką wiedzę posiada młodzież właśnie na temat narkotyków i dopalaczy, jak jest oceniane zażywanie substancji psychoaktywnych, jakie emocje towarzyszą zażywaniu dopalaczy i jakie młodzież wiąże z ich stosowaniem ryzyka. W trakcie badania przeprowadzono m. in. cykl spotkań w kilku polskich miastach z młodymi osobami o różnym poziomie wiedzy na temat środków psychoaktywnych. Badaniem objęto pełnoletnich uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych.


Cykliczne badanie satysfakcji rodziców i opiekunów pacjentów szpitala dziecięcego monitorujące opinie dotyczące jakości funkcjonowania placówki

Badanie prowadzone jest cyklicznie metodą ankiety papierowej (PAPI) wspartej poprzez dedykowany kwestionariusz on-line udostępniony na stronie internetowej szpitala. Badanie umożliwia monitorowanie zarówno ogólnej oceny jakości funkcjonowania placówki, jak też jej szczegółowych aspektów takich jak m. in. : relacje z lekarzami, personelem pielęgniarskim i innymi pracownikami szpitala, dostępnej infrastruktury, realizacji świadczeń i czasu oczekiwania na nie, warunków hospitalizacji jak również pobytu rodziców/ opiekunów pacjentów w szpitalu.


Badanie działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku i ich wpływu na jakość życia i aktywność kulturalną osób, które zakończyły aktywność zawodową

Ogólnopolski projekt badawczy miał na celu sportretowanie polskiego ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku jak również diagnozę tego czy i w jakim stopniu działalność UTW przyczynia się do wzrostu jakości życia i aktywności kulturalnej seniorów. Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem trzech uzupełniających się metod analitycznych: analizy danych zastanych, analizy ilościowej i jakościowej. Badanie ilościowe zostało przeprowadzone metodą ankiety telefonicznej (CATI) na ogólnopolskiej próbie 352 UTW.  Przeprowadzono także 22 indywidualne wywiady eksperckie i 10 dyskusji grupowych ze studentami wybranych Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Triangulacja i równoczesne zastosowanie wskazanych trzech podejść pozwoliło uzyskać uzupełniające się informacje i tym samym stworzyć kompleksowy portret działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku.


Badanie wiedzy mieszkańców gminy na temat odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej

Badanie skupiło się na diagnozie poziomu świadomości mieszkańców dotyczącej energetyki wiatrowej i warunkach akceptowalności bądź odrzucenia inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej na terenie gminy. Realizując projekt przeprowadzono badanie ilościowe na reprezentatywnej próbie mieszkańców gminy, a także 9 wywiadów eksperckich z kluczowymi dla funkcjonowania gminy decydentami.


Wsparcie lokalnej organizacji turystycznej w opracowaniu strategii rozwoju branży turystycznej w gminie

Organizację turystyczną wsparto w budowaniu i konsultacjach społecznych strategii promocji marki turystycznej. Przeprowadzono siedem spotkań z przedstawicielami środowisk społecznych i zawodowych mających wpływ na funkcjonowanie gminy i rozwój na jej terenie oferty turystycznej. Jednocześnie udostępniono ankietę on-line, w której mieszkańcy mogli ustosunkować się do założeń Strategii, przedstawić swoje pomysły i uwagi. Spotkania konsultacyjne przeprowadzono z: pracownikami administracji publicznej, radnymi, przedstawicielami III sektora, młodzieżą zaangażowaną w działalność Młodzieżowej Rady Gminy, kwaterodawcami, restauratorami i osobami prowadzącymi innego rodzaju działalności turystyczne.


Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców miasta wojewódzkiego

Celem prac realizowanych na zlecenie Urzędu Miasta było dostarczenie informacji na temat zadowolenia mieszkańców z systemu odbioru odpadów, a także zbadanie postaw i świadomości zachowań proekologicznych, faktycznie realizowanych zachowań proekologicznych, a także motywacji do ich podejmowania. W badaniu realizowanego metodą ankiety papierowej (PAPI) przez zespół przeszkolonych ankieterów wzięło udział 1000 mieszkańców miasta.