Strategia rozwoju miasta, gminy lub powiatu jest dokumentem wyznaczający najistotniejsze kierunki rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Strategia określa wizję, misję, cele strategiczne i operacyjne samorządu. Wskazujące także cele i kierunki zaangażowania środków z funduszy unijnych, krajowych lub własnych. Zalecenia Komisji Europejskiej mówią, że każda jednostka samorządowa swoje działania, a zwłaszcza inwestycje finansowane ze środków Unii Europejskiej, powinna podejmować w oparciu o jasno sformułowany plan długofalowego rozwoju.


Nasze strategie przygotowujemy w tak by były zgodne z aktualnymi unijnymi i krajowymi dokumentami strategicznymi wyższego rzędu, w tym m. in.:

 • Strategia Europa 2020,
 • Strategia Rozwoju Kraju do roku 2020,
 • strategiami rozwoju województwa, w którym znajduje się dana JST.


Szczegółowy zakres strategii powstaje w toku ustaleń z zamawiającym, ale jego typowymi elementami są:

 • diagnoza społeczno-gospodarcza wraz z kluczowymi wnioskami,
 • analiza SWOT/ TOWS diagnozowanego obszaru,
 • misja i wizja rozwoju wraz z celami strategicznymi,
 • cele operacyjne wraz z harmonogram realizacji Strategii ,
 • źródła finansowania realizacji Strategii,
 • założenia systemu monitoringu i ewaluacji Strategii,
 • wskazanie kluczowych branż i kierunków działań inwestycyjnych,
 • rekomendacje w zakresie koniecznych działań związanych z pozyskiwaniem i obsługą inwestorów.

Opracowując strategię rozwoju podchodzimy całościowo do projektowania przyszłości danej jednostki samorządowej. Kompleksowość opracowania oznacza szeroką ocenę aktualnej sytuacji połączoną z prognozą zmian w otoczeniu, a także rekomendację sposobów rozwoju umożliwiających optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów (np. położenia, dostępu do sieci drogowej/ kolejowej, walorów naturalnych, itd.). Wykonując usługę pomagamy określić cele strategiczne oraz sposoby ich wdrożenia pozwalające na spójne realizowanie bieżących zadań oraz długofalowy rozwój.