Rewitalizacja  stanowi  proces  wyprowadzania  ze  stanu  kryzysowego obszarów  zdegradowanych,  prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.


Szczegółowy Programu Rewitalizacji powstaje w toku ustaleń z zamawiającym, ale jego typowymi elementami są:

  • opis powiązań z dokumentami strategicznymi gminy, w tym strategią rozwoju gminy,
  • diagnoza i identyfikacja czynników i zjawisk kryzysowych,
  • charakterystyka skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych (w tym: zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji wraz z dookreśleniem obszary najbardziej wymagającego wsparcia),
  • cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk,
  • opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno- funkcjonalnym i technicznym,
  • charakterystykę przedsięwzięć rewitalizacyjnych mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową,
  • mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów oraz grup aktywnych na terenie JST w proces rewitalizacji,
  • wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji),
  • opis struktury zarządzania realizacją programu rewitalizacji,
  • opis systemu wdrażania, monitorowania i oceny programu rewitalizacji oraz wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu.

Opracowywane przez nas diagnozy i programy rewitalizacyjne są przygotowywane zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. oraz z aktualnymi wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, oraz aktualnymi wytycznymi Regionalnych Programów Operacyjnych.