Strategie rozwiązywania problemów społecznych są dokumentami programowymi, który mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa społecznego mieszkańców danego obszaru, a w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Każda strategia rozwiązywania problemów społecznych zorientowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w gminie oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej między innymi jak: edukacja, polityka zdrowotna, bezpieczeństwo publiczne, pomoc niepełnosprawnym, zapobieganie wykluczeniu społecznemu.


Nasze strategie to kompleksowe dokumenty oparte na wnikliwej diagnozie stanu obecnego i analizie potencjałów konkretnego samorządu. Szczegółowy zakres strategii jest każdorazowo dookreślany z zamawiającym, ale najczęściej na strategię składają się:

  • część analityczno-wprowadzająca uwzględniająca: opis przebiegu badania, analizę danych, a także porównanie wyników z danymi z terenu kraju,
  • część strategiczna uwzględniająca: główne problemy danej JST zdiagnozowane na podstawie przeprowadzonych badań oraz ich charakterystykę wraz z działaniami mającymi je niwelować opisanymi poprzez cele strategiczne i operacyjne. Ta część zawiera również analizę SWOT, która oceni potencjał danej jednostki w zakresie analizowanych sfer społecznych, oraz rekomendowanych działań.


Samo opracowanie strategii jest wieloetapowym procesem złożonym z:

  • przygotowania szczegółowej diagnozy problemów społecznych, prezentującej zarówno stan obecny (problemy i potrzeby) jak i prognozowany w zakresie zjawisk społecznych,
  • zdefiniowania wyzwań strategicznych dla polityki społecznej w mieście lub gminie mających swoje źródło w zmieniających się uwarunkowaniach demograficznych, społecznych, prawnych, ekonomicznych i technologicznych,
  • wyznaczenia celów i konkretnych działań w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym,
  • wskazania sposobów oraz wskaźników monitorowania stopnia realizacji strategii.

Tak opracowana strategia pozwala określić koszty, sposoby finansowania i zasady wdrażania konkretnych działań i programów. Umożliwia także opracowanie planu współpracy samorządu z wyspecjalizowanymi podmiotami, służącemu zharmonizowaniu działań realizowanych przez poszczególne instytucje.