Badania ilościowe stanowią jeden z filarów metodologii badań społecznych i marketingowych.

Badania przeprowadzamy na odpowiednio dobranej próbie interesującej nas zbiorowości. Uzyskane dane poddawane są analizie statystycznej, a wyniki uogólniane z określonym prawdopodobieństwem popełnienia błędu (w przypadku prób losowych) na analizowaną populację.

Stosowane przez nas techniki gromadzenia danych umożliwiają dotarcie do dużej liczby respondentów w stosunkowo krótkim czasie. Zalety technik ilościowych powodują, że są one wykorzystywane zarówno w badaniach marketingowych (B2B, B2C) jak i społecznych realizowanych tak w skali lokalnej (np. miasta, gminy, powiatu), jak też ogólnokrajowej.

Zależnie od celów i charakterystyki badania dobiera się najlepszą metodę pozyskania danych:

PAPI (Paper And Pencil Interviews): to metoda opierająca się na osobistym kontakcie ankietera z badanymi osobami, w trakcie którego wypełniony zostaje papierowy kwestionariusz ankiety.

CAPI (Computer Aided Personal Interview): to rozwinięcie metody PAPI. Ankieterzy kontaktują się z badanymi lecz ankieta jest wypełniana przy pomocy laptopa, smartfona lub tabletu. Pozwala to zastosować bardziej złożone kwestionariusze i materiały multimedialne.

CATI (Computer Aided Telephone Interviews): polegaja na telefonicznym kontakcie ankietera z respondentem, podczas którego ankieter uzupełnia kwestionariusz. Metoda pozwala na szybkie i tanie dotarcie do rozproszonej terytorialnie grupy respondentów.

CAWI (Computer Assisted Web Interviews): polega na zbieraniu informacji poprzez udostępniony respondentowi kwestionariusz on-line. Obecnie metoda CAWI jest jedną z bardziej popularnych oraz najszybciej rozwijających się metod badań. Więcej o tej metodzie można przeczytać: tutaj.